Categorisation of Khadi and Polyvastra Institutions of KVIC and KVIB
       
NORTH ZONE 

CENTRAL ZONE 

1 New Delhi (KVIC) 1

Chhattisgarh (KVIC)

2 Haryana (KVI C) (KVIB) 2

Madhya Pradesh (KVIC)

3 Himachal Pradesh (KVIC) 3

Uttarakhand (KVIC) (KVIB)

4 Jammu & Kashmir (KVIC) (KVIB)   Uttar Pradesh
5 Punjab (KVIC) 4 Meerut (KVIC) (KVIB)
6 Rajasthan (KVIC) (KVIB) 5 Varanasi (KVIC) (KVIB)
7 Bikaner (KVIC) 6 Lucknow (KVIC) (KVIB)
    7 Gorakhpur (KVIC) (KVIB)

EASTERN ZONE

SOUTH ZONE 

1 Bihar (KVIC) (KVIB) 1 Andhra Pradesh (KVIC) (KVIB)
2 Jharkhand (KVIC) 2 Visakhapatnam (KVIC)
3 Orissa (KVIC) (KVIB) 3 Karnataka (KVIC) (KVIB)
4 West Bengal (KVIC)  (KVIB) 4 Kerala (KVIC) (KVIB)
    5 Tamilnadu (KVIC)
    6 Madurai (KVIC)
WEST ZONE NORTH-EASTERN ZONE
1 Gujarat (KVIC) (KVIB) 1 Assam (KVIC)
2 Maharashtra (KVIC) 2 Arunachal Pradesh (KVIC)
3 Nagpur (KVIC) 3 Manipur (KVIC)
    4 Meghalaya (KVIC)
    5 Nagaland (KVIC)
Statewise consolidated List of Institutions
Certificate suspended Institutions
Certificate cancelled Institutions
Show Cause Notice issued Institutions